Rimbo kyrka

Rimbo kyrka, även Sankt Andreas kyrka, är en kyrkobyggnad i Rimbo i Uppsala stift. Kyrkan tillhör Rimbo församling i Rimbo pastorat. Väster om kyrkan står en klockstapel som uppfördes 1825. Stapeln fungerar även som huvudingång till kyrkogården. På kyrkogården sydväst om kyrkan ligger det Hornska gravkoret som Klas Gustafsson Horn på Ekebyholm lät uppföra 1805.
Kyrkobyggnaden består av långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Av den äldsta kyrkan, som sannolikt var byggd av trä, finns inga spår bevarade. Den nuvarande stenkyrkan, som invigdes åt aposteln Andreas, uppfördes under 1400-talets senare hälft och har inte förändrats till formen sedan dess. Även valven är ursprungliga. Kyrkans blottade murar består av natursten med tegel i rösten och omfattningar. Såväl långhus som sakristia och vapenhus har skiffertäckta sadeltak. Fönstren är stickbågiga, förutom fönstret i östra gaveln som har svagt spetsbågig form. Vidare finns ett rundfönster ovanför den nuvarande ingången i väster, som sannolikt togs upp på 1670-talet i samband med att vapenhuset började användas som bisättningsrum för friherre Bengt Horn på Ekebyholm.
Kyrkans medeltida exteriör är mycket välbevarad, och i det närmaste oförändrad sedan uppförandet. Interiören präglas främst av korets kalkmålningar (från omkring 1500) samt av altaruppsatsen och predikstolen, som skänktes till kyrkan vid en renovering på 1640-talet.
Av kalkmålningarna märks bland annat framställningen av de sju sakramenten på norra korväggen. Målningarna togs fram och återställdes vid en större restaurering 1903 under ledning av arkitekt Sigge Cronstedt. Vid restaureringen avlägsnades även putsen från kyrkan, som varit putsad sedan 1700- talet. (Källla Wikipedia).
Här hittar Du mera bilder!