Kornamossen

Kornamossen är en stor, ganska orörd myr som anses vara en av länets värdefullaste. Grundvattnet har en hög halt av kalk vilket har gett upphov till ett rikkärr med orkidéer som kärrknipprot, sump- och ängsnycklar. Andra arter som är beroende av kalkinslaget är slåtter-blomma och snip. Kärrytan växlar mellan rikare och fattigare miljöer, det syns tydligast på mossorna. I de rikare delarna växer olika brunmossor som t ex korv-, praktkrok- och guldspärrmossa. Dessa skiljer sig helt från de näringsfattiga områdenas vitmossor. Fattigområdena har också andra orkidéarter, bl a myggblomster och korallrot.
Väster om Kornamossen ligger det gamla men välhållna torpet Karlberg. Där finns en liten ängsmark som slogs ända fram till 1970-talet. 1992 röjdes ängen på initiativ av Norrtälje kommun och nu bedrivs årlig slåtter här. Artrikedomen är imponerande. Överallt står älväxingens blåa ax, knägräsets böjda strån och darrgräsets glesa vippor. (Källa SNF)
Här hittar Du mera bilder!